ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Στοιχεία Ομίλου

€79,8 δισ.
Ενεργητικό
€55,4 δισ.
Καταθέσεις
€38,5 δισ.
Δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών

Μερίδιο Αγοράς Τράπεζας Πειραιώς

31%
1η κατάταξη
Δάνεια
20%
1η κατάταξη
Brokerage
32%
1η κατάταξη
ATMs
29%
1η κατάταξη
e-users
30%
2η κατάταξη
Bancassurance
28%
1η κατάταξη
Καταθέσεις
27%
1η κατάταξη
Καταστήματα
30%
1η κατάταξη
APSs
43%
1η κατάταξη
Leasing
19%
3η κατάταξη
Asset Management

Πελάτες Τράπεζας Πειραιώς

5,7 εκατ.
Ενεργοί πελάτες στην Ελλάδα
91%
Ποσοστό πελατών που αξιολόγησαν τη συνολική τους εμπειρία με την Τράπεζα Πειραιώς ως «Εξαιρετική / Καλή»

Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου

9.292
Εργαζόμενοι (FTEs)
377.645
Ανθρωποώρες εκπαίδευσης στην Τράπεζα
53%
Ποσοστό προαγωγών που καλύφθηκαν από γυναίκες
21%
Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ανώτατης διοίκηση
49%
Ποσοστό γυναικών σε διοικητικές θέσεις

Κοινωνία

37.980
Άτομα που επωφελήθηκαν από τις 313 δράσεις Εθελοντισμού και Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου
3.848
Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Project Future & ReGeneration (2018–2021)
7
Κύκλοι προγράμματος Project Future
103
Γυναίκες επιχειρηματίες που έχουν ήδη ενταχθεί στο Πειραιώς EQUALL 360°
>100 χιλ.
Νέες χρηματοδοτήσεις γυναικείων επιχειρήσεων, μέσω της ένταξής τους στο Πειραιώς EQUALL 360°
>50
Σχολεία και εκπαιδευτικοί φορείς σε όλη την Ελλάδα που έλαβαν Η/Υ
~1.600 τεμ.
Διάθεση γραφειακού εξοπλισμού σε σχολεία και φορείς
>15.000
Σύνολο προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών

Πολιτισμός

123.542
Επισκέπτες στα Μουσεία του ΠΙΟΠ*
17
Εκθέσεις
9
Θεματικά Μουσεία σε επιλεγμένα σημεία της ελληνικής περιφέρειας
57%
Δωρεάν είσοδος στα Μουσεία του ΠΙΟΠ*
5.765
Μαθητές & Εκπαιδευτικοί που επωφελήθηκαν από τις εκπαιδευτικές δράσεις του ΠΙΟΠ
151
Πολιτιστικές
82
Δράσεις ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης για παιδιά
50
Τακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά
21
Συνεργασίες με τρίτους φορείς

Περιβάλλον

37.800
Πράσινοι Πελάτες
€2,3 δισ.
Σύνολο ενεργών πιστοδοτικών ορίων πράσινης χρηματοδότησης
4,1 εκατ.
τόνοι
Εκπομπές CO2 που δεν εκλύονται ετησίως λόγω των χρηματοδοτήσεων του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς σε ΑΠΕ
2,2 GW
Συνολική ισχύς των έργων ΑΠΕ που χρηματοδοτήθηκαν από τον Όμιλο Τράπεζας Πειραιώς
100%
Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε στις κτηριακές υποδομές της Τράπεζας προήλθε από ΑΠΕ, μέσω της εξασφάλισης Εγγυήσεων Προέλευσης, οδηγώντας σε μηδενικές Scope 2 εκπομπές (market-based)
480
Κτηριακές υποδομές ενταγμένες στο ΣΠΔ
425
Εργαζόμενοι άμεσα εμπλεκόμενοι στο ΣΠΔ
310
Κτηριακές υποδομές της Τράπεζας που παρακολουθούνται online από το Ενεργειακό Γραφείο αναφορικά με τις καταναλώσεις ενέργειας και νερού

Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ): EMAS / ISO 14001:2015 Ευρωπαϊκός Κανονισμός / Διεθνές Πρότυπο

-56%
Μείωση εκπομπών Scope 3 από τα στεγαστικά δάνεια της Τράπεζας (cat. 15- mortgages)
-50%
Μείωση εκπομπών Scope 3 από τις συμμετοχές της Τράπεζας σε εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες (cat. 15-equity investments)
-19%
Μείωση εκπομπών Scope 2 (location-based)
-17%
Μείωση εκπομπών Scope 1 & Scope 2 (location-based)
-17%
Μείωση κατανάλωσης νερού ανά εργαζόμενο
-5%
Μείωση συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας